Sande fra lufta

Her er bilder av Sande tatt fra helikopter den 11. september 2002.

Bildene i dette galleriet er såkalt lavoppløselig, m.a.o. de egner seg ikke for trykk. Alle har dessuten copyright.  Er det noen som ønsker et bilde eller flere kan de bestilles ved å sende en epost til: post@sandenett.nohav

Sandebukta med øyene Bjerkøya, Killingen og Kommersøya.  Langøye lengre ut i bilde.
Bildene som ligger på denne websiden er i lav oppløsning og alle ha copyright.

Langøya_snLangøya går fra giftdeponi til friluftsperle
Langøya som deponi nærmer seg slutten og mange er spente på hvordan den spesielle øya vil finne sin form når deponiene er fulle om noen år.
Den første kalksteinen ble tatt ut allerede på 1650-tallet, og flere kalkovner var i drift. Langøya kalkverk ble solgt til den danske kronen i 1737.
Mer moderne drift startet i 1899 med uttak av kalkstein til bruk i produksjon av sement.  Opptil 24 familier med omlag 120 mennesker bodde på Langøya på det meste.
Da Norcem la ned sementproduksjonen på Slemmestad i 1985 ble også driften på Langøyene stoppet. Bunnen av bruddet var da på – 45 meter. Tilsammen var det tatt ut 47 millioner tonn kalkstein. Dagbruddet under havnivå tilsvarer nesten 10 millioner kubikkmeter. Norcem solgte Langøya til NOAH i 1993.
Siden 1993 bruker Norsk Avfallshandtering dagbruddene til deponi av farlig uorganisk avfall. En stor del av avfallet er gips, som dannes når flygeaske fra forbrenningsanlegg blandes med og nøytraliserer svovelsyre. (Ref. Wikipedia)
Langøya ligger i Sandebukta men innenfor Re kommunes grenser.

Kommersøya derimot tilhører Sande kommune. (Bildet under) Den er omtrent 400 meter på det bredeste, 2700 meter lang og har et areal på 0,7 km². Det er drevet jordbruk på øya fra 1300-tallet og fram til ca. 1950. Det meste av øya er i dag vernet som naturreservat.
Øya ligger midt i Oslofeltet, og berggrunnen består i stor grad av kalkrike avsetninger fra den øverste (seneste) del av silurtiden. Dette gir grobunn for kalkfuruskog og kalktørrenger med en svært artsrik flora. I den sydlige delen av reservatet er det rikelig med fossiler.
Eldre navn på øya er Kumarsøen og Marmorøya.

Kommers_sn

Sande, bildet under, ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til Drammen, Oslo og resten av Vestfold. Det bor nå, i 2018,  ca. 9800 innbyggere i Sande, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer.
Det har skjedd en stor utvikling i Sande de siste årene; omlegging av E-18 , dobbeltspor på jernbanen og ny jernbanestasjon, opprusting av torget, økosatsing i landbruket og spennende vekstmuligheter med etablering av 1600 boenheter på Nordre Jarlsberg Brygge i løpet av 10 til 15 år.
Sandenaturen med vakkert kulturlandskap, en flott kyst, sjø og flotte skogområder byr på mange opplevelser – sommer som vinter.  (Fra kommunens webside)
Snd_fjord_snBildet over viser Sande sentrum og sørover med fjorden og øyene.Sande sett fra fjorden, en stor og bred dal med høydedrag på begge sider.Holm2_snBildet over, Holm og nordover.  Bomstasjonen på Holm er nå borteBjerkoy_Killingh_snBildet over.  Sundet mellom Bjerkøya og Killingen.

BekkestrndaSN

Bildet over viser deler av Sando og kystlinjen.Bjerkoymolo_f_vest_snPå bildet under sees Killingen med Bjerkøymoloen bakSando_snSando med SandobryggaDuni_SandeSntrBildet over.  Sande sentrum med Dunihagen nærmestHagaUng_skole_snHaga barne hage, skole og ungdomsskole.Sandesentr_snBildet over. Det gamle kommunelokalet, kirken og deler av sentrum.  Da var jernbaneskinnene nylig fjernet og man forbredte bygging av et nytt  sentrum og torg.Prestgrdsjrd_snPrestegårdsjordet, Sandesenteret og Gunnestadkrysset med Shellstasjonen.Granb_f_syd_snjpgØstbygda og utsikt mot SkogerEkeberg_snRølleshaugen til venstre,  Ekebergfeltet til høyreKjeldaassko_snKjeldås skole og barnehageKlevjerhagenDalsrudåsenFjellskar_snFjellskar med Åsvannet
Kalmovannet og deler Vestskogen

Sande Paper Mill i 2002, sett fra vest.

Bildene over og under, fabrikken sett fra syd.


Sande Paper Mill fra nord.

Del dette: