Det nye Sande – Kommuneplan 2007 til 2019


Snorklipp ved den offisielle torgåpningen av ordfører i 2004, Karl Einar Haslestad.

Det nye torget ble åpnet med brask og bram i 2004 etter en lang og slitsom periode med bygging av ny E18, ny jernbanetrasse og ny infrastruktur i sentrum. Etter “en pust i bakken” var det så klart for planlegging av det nye Sande og det ble satt i gang en rekke folkemøter hvor folk ble spurt om råd og tips;  Hvordan vil vi forme samfunnet og nærmiljøet?

Folkemøter gjennom hele høsten 2006.
Gjennom hele høsten i 2006 i regi av Kommuneplanutvalget med leder Aud Gunnestad og rådmann Tron Bamrud i spissen, godt assistert av kultursjef den gangen, Fred Fredriksen, ble det  turnert rundt om i kommunen med folkemøterpå Selvik, Galleberg, Holm og Ødegarden og Haga.  Innspillene ble mange og folk var engasjerte.  Dette er nok det mest omfattende tiltak som noen gang er gjort i forbindelse med en kommuneplan og da grendemøtene var over ble de som ikke møtte opp på folkemøtene oppfordret gjennom e-post eller vanlig brev til å sende inn sine forslag på hva de ønsket kommunen skulle være og samfunnet formes. Det var virkelig en gedigen innsats og politikere, kommuneadministrasjon skal ha all ære for tiltaket.

-Kommuneplanene handler om hvordan folk skal ha det i Sande de neste tiårene på alle områder, også hvordan og hva vi skal bygge”.

Bildet t.v. er en faksimile fra Sande Avis 2006

Premissene ble nå lagt for hvilke retning  politikere og kommuneadministrasjon skal følge.  Lokalvisa mente den gangen at dette var et godt eksempel på hvordan demokratiet fungerer i praksis og berømmet både politikere og kommunedminatrasjon for hvordan de hadde tatt initaiativet i denne saken. – Det er nå folk har mulighet til å komme med innspill som videre kan tas med i kommuneplanen, sa daværende rådmann, Tron Bamrud.  
Innspillene ble så samlet og evaluert av kommuneplanutvalget for å finne en felles nevner og etterhvert legge detaljerte planer for å sette ideene ut i praksis. 
Illustrasjonen over er en faksimile fra Sande Avis 17. august 2006 og viser spørsmålene som ble stillt.  Det ble etterhvert mange svar å håndtere.  Det som gikk igjen den gangen var at folk satte pris på den fine naturer, nærhet til skog og sjø, et trygt og stabilt samfunn, trygg skolevei, god eldreomsorg, økologisk dyrking av grønnsaker, m.m.  Mest positivt og noe negativt, bl.a var noen redde for at Nordre Jarlsberg Brygge skulle  bli en “kaksested”, at Sande skulle bli en hyttesamfunn, slik som sørlandet, det var dårlig med næringsarealer m.m. 
Mange var fornøyd med at det nå var blitt et bedre handelstilbud.  Det ble også pekt at folk i randsonen rundt Sande, Hof, Hillestad, Berger og Tuft/Skoger like gjerne dro til Sande å handlet som til sine respektive tettsteder.  I praksis betydde dette at handelsstanden i Sande hadde et betydelig større befolkningsgrunnlag enn bare innbyggerne i Sande.

I 2007 kunne en ny kommuneplan presenteres. 
En plan som skulle løfte Sande videre mot et moderne  og trygt sted å leve.  På forsiden av lokalavisa torsdag 8. mars 2007 kunne leder i kommuneplanutvalget og varaordfører,  Aud Gunnestad og rådmann Tron Bamrud presentere “det nye Sande”.  – Etter den rivende utvikling Sande har opplevd de siste 10 – 15 årene, skal Sande løftes videre som et moderne og trygt sted å leve, sto det.  Innbyggerne ble så invitert til et åpent møte.

Visjonen
“Sande – sammen skaper vi trygghet og trivsel ble visjonen for den nye kommuneplanen.  Det ble lagt vekt på at Sande ville oppleve en langt sterkere vekst og utvikling enn tidligere. – Mot slutten av denne perioden  kan 1/4 av innbyggerne bo på Nordre Jarlsberg Brygge hvor det ved starten ikke bor noen, sa ordføreren den gangen,   Karl Einar Haslestad og leder i kommuneplanutvalget og varaordfører, Aud Gunnestad.

Legge til rette og gjøres attraktiv for både dagens innbyggere og framtidige.

– Ifølge kommuneplan-utvalget har det vært vikig å sørge for at kommuneplanen for Sande for årene 2007-2019 så de legger forholdene til rette for at man skal gi gode rammebetingelser for livene til dagens innbyggere, samtidig som man skal være attraktiv for nye innbyggere. En sentral oppgave i denne kommuneplanperioden er derfor å forene de muligheter som nå åpner seg for vekst og utvikling med de positive kvaliteter som kjennetegner Sande i dag. For åfå dette til er det viktig at vi alle har en visjon og et verdifundament som gjør at vi utvikler Sande samme, ble det sagt videre.

Befolkning, bolig og lokalsamfunn

Sande sentrum juni 2006:  Sentrum skal styrkes og videreutvikles som kommunesenter og senter for handel, tjenesteyting, service- og kulturtilbud, sa kommuneadministrasjonen og politikere i 2006.

Målet som ble satt i denne kommuneplanen var å gjøre Sande til en attraktiv bosettingskommune og utnytte kommunens muligheter for sterk bolig- og befolkningsvekst.
  Sikre at veksten skjer ut fra kommuneplanens visjon og verdier for utvikling av lokalsamfunnet. Lokalisering og dimensjonering av boligarealer skjer ut fra disse mål:  Bolig- og befolkningsveksten konsentreres langs aksen Sande sentrum – Selvik med Nordre Jarlsberg Brygge som tyngdepunkt. 
Sande sentrum videreutvikles som boligområde gjennom fortetting av eksisterende boligarealer og ved bruk av nye arealer. Kjeldås og Galleberg videreutvikles gjennom fortet- ting og moderat ny boligbygging. Holm åpnes for fortetting og begrenset ny boligbygging når kommunal kloakk er ferdigstilt.
Det ble også uttrykt ønsker om å utarbeide kommunedelplaner for Sande sentrum og Selvik-området. Det ble bestemt å gjennomføre en kartegging av mulige nye arealer for boligbygging og etablere dialog og samarbeid mellom kommunen, grunneiere, utbyggere og lokalmiljøene.

 

 

 

Del dette: