Næringsliv

Handelsnæringen Banken Sande Paper Mill Annen næring
Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i Sande
Les mer…
Etter 160 sammen-hengende år med bank i Sande var det slutt.  DnB sier  til sine kunder, at: ” Vi lukker bankkontoret i Sande  – 15.04.2016 stengte filialen.
Les mer…
Treforedlingsbedriftene, Sande tresliperi og Sande Paper Mill  var hjørne-steinsbedrifter i Sande i nærmere 100 år, men gikk konkurs i 2002.
Les mer…
Tommy Asbjørnsen er en av mange dyktige håndverker med egen praksis i Sande og utgjør en viktig del av næringslivet
Les mer…

Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i Sande.
I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene:  Helse- og sosialtjenester 22,6, varehandel og motorvognreparasjon 17,0, bygge- og anleggsvirksomhet 13,6 og undervisning 12,0.

Del dette: