Velg en side

Var noen fra Sande med på å samle Norge?

Som alle vet var det Harald Hårfagre som klarte å samle Norge til ett rike. I den gamle Sandeboka kan en lese at Harald var avkommer av Gudrød Veidekonge som bodde i Borre.

Av Anders Aaserud

Etter at Gudrød Veidekonge var død, delte de to sønnene hans riket mellom seg. Olav Geirstadalv og etter han sønnen Ragnvald Heidumhår fikk søndre del av Vestfold, mens Halvdan Svarte, og etter han sønnen Harald Hårfagre, fikk den nordre. Kongen i den sydlige delen var fredelig, mens derimot Halvdan Svarte og sønnen Harald Hårfagre søkte å utvide riket sitt, helt til Harald Hårfagre samlet hele Norge. Disse krigerske kongene trengte stor krigsstyrke og dette har sannsynligvis hatt betydning for inndeling av skipreider for det nordlige Vestfold. Området Tunsberg len var inndelt i hele 5 skipreider og Sande var del av det 5. skipreide; Anger eller Engra skipreide som omfattet Sande, Skoger og Strømm. Det fikk siden navnet Sande skipreide. Navnet Anger er bevart i Angerskleiva, som går opp fra Bogen ved Smørstein. Et skipreide hadde å holde skip, skaffe mannskap til og utruste et skip, som når det ble krevet skulle slutte seg til kongsflåten.

Folk fra Oldsakssamlingen har vært på mer enn ett besøk i Sande og gjort betydelige funn fra tidligere tider. Denne skipreideinndelingen i Nordre Vestfold hører da med til det som forberedte Harald Hårfagres samling av Norge og under kampene sine har han visstnok krevd leiding fra Sande.

Etter Svartedauen, som tæret sterkt på befolkningen, søkte Anger om å få stille med et skip mindre enn tidligere. Det fikk de lov til. I 1365 gir kong Magnus bøndene i Sande lov til å slippe å ha 20 alen lang kjøl på leidingskipet. Heretter var det nok med 16 alen kjøl.

Under de lange borgerkrigene oppholdt kongene seg ofte i Tunsberg og i nærheten stod det flere slag. Mest berømt er slaget på Re i Ramnes i 1177. Bøndene her i Sande var ikke særlig vennligsinnet mot kong Sverre, og en mann her fra bygda, “Hallek or Angra”, var med og satte igang en stor oppstand mot han.

Skipreidene i Sande var delt i fire, Dunen fjerding, Valde fjerding, Ås fjerding og Bergs fjerding. Disse fjerdingene hadde mye å si for rettsvesen og kom siden til å danne grunnlag for ordningen av skolekretser.  Kilde; Sandeboka fra 1939

Del dette: