Velg en side

Sande fra lufta

Sandebukta med øyene Bjerkøya, Killingen og Kommersøya.  Langøya lengre ut i bilde.  Alle bildene er tatt 11. september 2002 av Anders Aaserud.

Langøya går fra giftdeponi til friluftsperle

Langøya som deponi nærmer seg slutten og mange er spente på hvordan den spesielle øya vil finne sin form når deponiene er fulle om noen år.

Den første kalksteinen ble tatt ut allerede på 1650-tallet, og flere kalkovner var i drift. Langøya kalkverk ble solgt til den danske kronen i 1737.

Mer moderne drift startet i 1899 med uttak av kalkstein til bruk i produksjon av sement.  Opptil 24 familier med omlag 120 mennesker bodde på Langøya på det meste.

Da Norcem la ned sementproduksjonen på Slemmestad i 1985 ble også driften på Langøyene stoppet. Bunnen av bruddet var da på – 45 meter. Tilsammen var det tatt ut 47 millioner tonn kalkstein. Dagbruddet under havnivå tilsvarer nesten 10 millioner kubikkmeter. Norcem solgte Langøya til NOAH i 1993.

Siden 1993 bruker Norsk Avfallshandtering dagbruddene til deponi av farlig uorganisk avfall. En stor del av avfallet er gips, som dannes når flygeaske fra forbrenningsanlegg blandes med og nøytraliserer svovelsyre. (Ref. Wikipedia)

Langøya ligger i Sandebukta, nå innenfor Nye Holmestrand kommunes grenser, altså innen vår egen kommune.

Kommersøya, bildet under.  Den er omtrent 400 meter på det bredeste, 2700 meter lang og har et areal på 0,7 km². Det er drevet jordbruk på øya fra 1300-tallet og fram til ca. 1950. Det meste av øya er i dag vernet som naturreservat.

Øya ligger midt i Oslofeltet, og berggrunnen består i stor grad av kalkrike avsetninger fra den øverste (seneste) del av silurtiden. Dette gir grobunn for kalkfuruskog og kalktørrenger med en svært artsrik flora. I den sydlige delen av reservatet er det rikelig med fossiler.

Eldre navn på øya er Kumarsøen og Marmorøya.

 

Sande, bildet under, ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til Drammen, Oslo og resten av Vestfold. Det bor nå, i 2020,  ca.10.000 innbyggere i Sande, og det er  en sterk befolkningsvekst. Sande har et areal på 178 kvadratkilometer.

 

Bildet over viser Sande sentrum 2002

Sande sett fra fjorden, en stor og bred dal med høydedrag på begge sider.

Bomstasjonen på Holm er nå borte.

Sundet mellom Bjerkøya og Killingen.

Sando med Sandobrygga

Killingen med Bjerkøymoloen

Sande sentrum med Dunihagen nærmest.

Haga barne hage, skole og ungdomsskole.

Det gamle kommunelokalet, kirken og deler av sentrum.  Da var jernbaneskinnene nylig fjernet og man forbredte bygging av et nytt  sentrum og torg.

Bildet over; Prestegårdsjordet, Sandesenteret ofg Shellstasjonen.

 

Bildet t.v. Prestegårdsalleen og den gamle jernbanetraseen.

Bildene under; t.v. Rølleshaugen og Ekebergfeltet.

Under; Kjeldås skole og barnehage.

Bildet over; Klevjerhagen og Dalsrudåsen.

 

Bildet over; Fjeldskar med Åsvannet. Bildet t.h. Kalmovannet

Del dette: