Velg en side

Landbruk

Kommunen har gode naturgitte forhold når det gjelder landbruksproduksjon, og det drives en allsidig produksjon i kommunen. Gårdbrukere i Sande produserer bl.a. grønnsaker, frukt, bær, korn, kjøtt, melk, egg og tømmer.

Vestfold har ca 420 000 dekar fulldyrka jord og er det fylket som har størst andel dyrka mark – ca 20 % av totalarealet. Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold til «grøntfylke» med stor bær-, grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor nasjonal betydning.  Teksten er fra Fylkesmannen i Vestfold

Sande kommunens totalareal er på ca 194.000 daa. Av dette utgjør utmark og innmark ca 97% (188.040 daa). Av totalarealet utgjør dyrka mark ca 16% (30.910 daa) og produktiv skog 55% (107.600 daa).
 Det er til sammen registrert 149 driftsenheter med aktiv jordbrukdrift i 2004. Antall jordbrukseiendommer med drift er 235 stk. Gjennomsnittsareal dyrka mark pr driftsenhet er ca 207 daa. Utviklingen går stadig i retning av færre og større foretak.
Med sin omsetning av produkter fører en samlet landbruksnæring inn mer enn 105 millioner kroner i kommunen. Ringvirkningene i lokalsamfunnet er beregnet til ca 216 arbeidsplasser inkludert landbrukets egne arbeidsplasser.

 

Dette er en markert nedgang i forhold til i 1994 da tilsvarende beregning viste 427 arbeidsplasser. Det er ved denne beregningen ikke tatt hensyn til den store økningen i bruk av utenlandsk arbeidskraft som har skjedd i denne perioden. Dette gir også inntekter til kommunen gjennom skatt og arbeidsgiveravgift.

Hovedutfordringene i årene framover vil bl.a. være:
Opprettholde og videreutvikle et aktivt og mangfoldig landbruk i kommunen, med vekt på både det økologiske, konvensjonell drift og tilleggsnæringer. Drive en arealforvaltning med et langsiktig perspektiv til gode for næringa og hele samfunnet.
Redusere avrenning og forurensning fra jordbruksarealene, ta vare på miljø og biologisk mangfold.

Teksten er hentet fra Landbruksplan for Sande kommune 2005 – 2015.

Del dette: