Velg en side

Fakta om Sande

Bildet over er tatt fra Munken,  475 moh. Foto sandnett.no

Sande kommune ligger  nord i Vestfold fylke og grenser til Drammen kommune i nord, Svelvik i øst, Holmestrand i sør og Hof i vest.  Etter vedtak om kommunesammen-slåingen i juni 2016 vil Sande, Holmestrand og Hof være en kommune om ikke så alt for lenge.  (Dette er skrevet i 2016 ).

Beliggenhet

Dalbunnen er flat og veldyrket, og de bratte åsene består av Oslofeltets magmabergarter med granitt i øst, lava og syenitt i vest.  Åsene når opp til 568 moh. (Presteseteråsen) helt i nordvest. Her er Presteseter naturreservat (barskog). Naturreservatet på 3180 mål som ble opprettet i 2005, har den eneste større, gamle granskogen i Vestfold. Om øvrige naturreservater i kommunen se artikkelen om Sandebukta. I Sandebukta og Sandedalen ligger kambrosiluriske lag bestående av skifer, kalk og sandstein, for det meste dekket av marin leire.

Bosetning

Hovedtyngden av bosetningen finner en først og fremst rundt Sandebukta og oppover Sandedalen. Tettstedet og administrasjonssenteret Sande (2171 innb. 2015) ligger sentralt ved jernbanen og E18.

 

Øvrige tettsteder er Selvik ved Sandebukta, og helt i nord ligger Klevjer og Skoger på grensen til Drammen.  I perioden 2000-2015 var Sande den vestfoldkommunen som hadde sterkest prosentvis befolkningsvekst: 24,0 % mot 14,0 % i fylket som helhet.  Total i Sande kommune pr. 4. kvartal 2017;  9726 innbyggere. (snl.no)

Historikk og kultur

Funn fra steinalderen tyder på at bosetningen er opptil 6000–7000 år gammel. Bygda het tidligere Angr (fjord), men fikk senere navn etter prestegården som het Sandvin (sandeng). Flere steder er det registrert gravrøyser, gravhauger og bygdeborger. Det er gjort ca. 400 oldfunn i Sande. Helleristningene på Sjøl er det eneste kjente ristningsfelt fra bronsealderen mellom Bærum og Sandefjord.

Kilde her er Store norske leksikon og forfattere er;  Geir Thorsnæs  og Sten Lundbo

Vær og vind

Sande er en stor kommune arealmessig med store høydeforskjell og variasjon i temperatur og nedbør.

Del dette: